Viser arkivet for oktober, 2009

Frimureriet og de hemmelige selskap(4)

Denne måte å organisere brødrene er en helt naturlig konsekvens av frimureriets ideologi. Tanken om en universell enhetlig og overnasjonal bevegelse har vært dominerende helt siden Ramsays Oration. Men ved siden av sin sterke internasjonale organisasjon får Den skotske ritus innflytelse ved at andre høygradssystemer benytter seg av deres ritualer. I Tyskland ble for eksempel den moderne amerikanske versjon av Den skotske ritus i 1921 innført gjennom frimurerordenen Le Droit-Humaine. Det samme skjedde over resten av verden hvor Le Droit-Humaine hadde losjer. I Europa, Latinamerika og Asia. En kilde sier dette om ordenen:

”Grad- og ritualskjemaet er i alle land enhetlig og stemmer overens med det grunnlaget Albert Pike formulerte. Over grunnlosjene med de tre ”blå” gradene finner vi Perfeksjons- Kapitel- og Areopaglosjer”. Men er ikke dette hjerne vask? Fungerer ikke Den skotske ritus som en verdensomspennende utklekkingsanstalt for fanatiske eliter som på en udemokratisk måte vil forandre verden? Fra første dag som frimurer blir menneskesinnet bombardert med ritualer som en tidligere stormester sa, langsomt, men sikkert, gjennom innvielse etter innvielse blir personligheten ført frem på den utviklingsvei som ender i Kadoschridderen,frimurernes ”gode rettferdige hevner”. Er ikke det å styre og manipulere mennesker inn i en bestemt retning? Det virker særlig manipulerende når vi samtidig vet at frimureren ikke vet noe konkret om målet når han som intetanende kandidat fremstiller seg til den første innvielsen. Som vi har sett er det en viktig del av innvielsessystemet at kandidaten ikke vet hva som ligger foran ham…Den perfekte frimurer er et splittet og ufritt menneske.

På den ene siden er han den idealist som arbeider for gjøre seg selv og verden bedre. Han er en humanist som vil fremme frihet, likhet, toleranse og enhet i verden. Det er det lyse og gode ”dagmennesket”.

På den andre siden har vi ”nattmennesket” – hevneren. Han er et lite ledd i en stor
organisasjon. En person som er blitt manipulert frem. Uten at han selv har hatt
mulighet til å formulere målene. Hevneren er et ufritt menneske, fanget av fortiden
og ute av stand til selv å velge retning. Men som hevner er han et utmerket redskap
for en verdensomspennende organisasjon som har klare politiske mål og som trenger
et stort nettverk av lojale tjenere for å realisere dem”.

Overfor sine medmennesker, det være seg andre medlemmer i Ordenen eller andre,
skal frimureren leve etter ordet: ”Gjør aldri mot din neste annet enn hva du vil at han skal gjøre mot deg”, og utad heter det seg at han aldri skal utnytte sitt medlemskap til egen fordel. Frimureren skal alltid og til alle tider, etter beste evne, arbeide på sin selvforedling idet han gjennom selverkjennelse og ærlig streben skal søke å nærme seg det høye etiske og moralske mål Ordenen har stillet opp for ham ut fra sin kristne basis. Videre skal han gjennom sitt eksempel søke å påvirke andre til å søke mot de samme mål, det være seg som medlemmer i en loge eller utenfor. Han skal gjennom sitt levnet kunne nærme seg døden, den ufravikelige utgang på dette liv, uten frykt.

De fleste i Frimurerlosjen er ordentlige og hederlige mennesker. De er der fordi de ønsker å utvikle seg, lære noe nytt og få opplevelser utenom det vanlige. De tror dette er et læresystem for åndelig utvikling, men faren er at de kan bli innblandet i hemmelige politiske og økonomiske aktiviteter som ligger utenfor det demokratiske system:

Til losjene kommer det dessverre også mennesker som ikke er interessert i
frimureriets ideer, men som melder seg inn fordi de kan ha nytte av det. Ikke minst
fordi det innen frimureriet ser ut som om det har utviklet seg et omfattende nettverk
som har forgreininger til alle deler av samfunnet, inklusive Stortinget, rettsvesenet og politiet. Og her vil jeg minne om hva jeg skrev i begynnelsen av dette kapittel: Kanskje hadde verden vært et bedre sted å være dersom ikke så mange mennesker ikke hadde brukt så mye tid på fotball og frimureri? Mange frimurere vil nok bli sjokkerte når de senere i boken ser at de kan bli misbrukt av krefter (Illuminati, Palladium) som konspirerer for å få økonomisk og politisk herredømme over verden.

(maktpyramiden)

Det tradisjonelle ordensarbeid er bygget opp etter eldgamle seremonier og
skikker, samt etter læresetninger som alltid har sin fulle gyldighet. De fleste ordener har et ritualverk som skriver seg fra de eldre tiders kunnskaper som inneholder mange visdomsord og evigvarende sannheter. Noen av idealene og målene er et ønske om å hjelpe den enkelte til å finne en ledetråd for sitt liv. For mange vil ordensarbeidet være et pusterom i tidens mas og jag, et tilhold hvor de åndelige og medmenneskelige verdier skaper harmoni og balanse i livet. Men på hjemmesiden til ”Ordenen Riddere av Det Hvite Kors”, finner jeg følgende på en side som heter ”Ordeners tilblivelse”:

”Det er viktig å nevne at det finnes såkalte ”ordener” i dag som har blitt etablert
av ekstreme utbrytergrupper, sågar kriminelle grupper, og som benytter deler av
seremonier og ritualer fra ekte ordensfellesskap for å sveise medlemmene sammen
for å oppnå sine uakseptable og ekstreme mål. Ordenen Riddere av Det Hvite
Kors tar på lik linje med øvrige seriøse ordensfellesskap sterk avstand fra disse
organisasjonene og deres fremferd”.

(us dollar)

I frimureriet er det mange prester som binder seg til ovenstående regler, som er med
på okkulte ritualer og som ikke mener de gjør noe galt. Men på den andre siden
finnes det mange prester som fordømmer frimureriet, fordi de mener frimureriet
driver med satanisme og annen hedenskap. Det finnes de som mener at frimurerne
tilber Lucifer, fordi frimureren en dag skal bli opplyst (illumineres), og da forstå at det egentlig ikke finnes noen Gud i himmelen. Frimureren skal til slutt lære å stole på seg selv og egne krefter (humanistisk tankegang). Opplystheten kommer som
et resultat av hyppig bruk av ritualer og seremonier, hvor frimureren får samme
spirituelle opplevelser som religiøse, magikere og mediterende. Det store, felles mål
som alle frimurere i verden har fått seg utpekt å nå, er ”Sannheten og Lyset”.

De ritualer og seremonier som benyttes av norske frimurere, blir forsøkt ført
tilbake til tempelherrene som befant seg i Jerusalem ca. 1100 e.kr., selv om mange
seremonier egentlig stammer fra middelalderens håndtverkslaug. Frimureriet av i dag
bygger også en del av symbolikken og ritualene på Johannes Åpenbaring i Bibelen,
hvor det står at det nye Jerusalem skal komme ned fra himmelen i ånd. Frimurerne
tenker da på tempelet kong Salomo bygde i Jerusalem, og da de vil gjenoppbygge
tempelet er frimureriets symboler stadig vinkelen, passeren, murskjeen, den rå stein,
den kubiske stein og tegnebrettet. I middelalderens svartebøker, grimoirene, dreier
ritualene og mytologien seg mye om kong Salomos oppføring av templet i Jerusalem.

(3 øyet,vonde øyet,alt seende øye)

Frimureriet begynner da med den kubiske stein, sluttsteinen i tempelet, som også
nevnes som de vises sten og den hvite sten (alkymi).Frimurerne assosierer den hvite stein med sjelen, som må poleres til den blir glatt og god å ta på.

kilde http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

Annonse