Viser arkivet for oktober, 2009

Frimureriet og de hemmelige selskap(2)

(Tegning av et håndtrykk)

Etter et års arbeide med ritualer under ledelse av frimurerbrødre, kan frimureren søke om opptak i II grad, vennskapets grad. Nå får han nye ritualer som skal bringe ham videre i hans sjelelige utvikling.

Det tar som regel et år å komme fra en grad til den neste.

De tre første gradene heter St. Johannesgradene. De tilsvarer de tre trinn:
Lærling, Svenn og Mester, som vi kjenner fra håndverket. Fordi det finnes frimurere
som ikke holder på hemmelighetene, har jeg fått tilgang til informasjon som viser
innvielsesritualene til St. Johannesgradene. Men før jeg viser innvielsesritualene i
noe som er en enkel håndbok, vil jeg forklare hva forkortelsene betyr. Forklaring på
forkortelsene har jeg funnet i en av Den Norske Frimurerordens matrikler, men tre
av forkortelsene sto ikke der, så i parenteser og med spørsmålstegn har jeg gjettet
hva de betydde:

(Ingen av bildene her har noe direkte med teksten å gjøre men har det inndirekte)

IB – Innførende Broder
FBB – Første Bevoktende Broder
VB – Væbnet Broder?)
CM – Ceremonimester
OM – Ordførende Mester
Rec. – Recipienter (kandidater, lærlinger)
M – Mester
BBR – (Bevoktende eller Bevæpnede Brødre?)
Ø – Øverste Væbner
K – (Kisten?)
T – Taleren
SkM – Skattmesteren
ABB – Annen Bevoktende Broder
Sp, Sv – spørsmål og svar
Her er innvielsesritualene, akkurat slik de er beskrevet i ”håndboken”:
”IB 3 grad
Navnelapper (FBB – IB – VB)
Kontroller lokalene – nok stoler – åpne dører – fri passasje og ekstra sverd.
Avtal med VB at han gir tegn når du skal banke på Logedøren.
Avtal med FBB om lapp med Tekst på hans bord.
*******
Når CM melder klart, går IB inn med hatt og sverd (ca kl 1815) og sier:
MEDBR., JEG BRINGER EDER OM’s OG SAMTLIGE VERDIGE
MESTERES VENNLIGE OG BR. HILSEN, OG BEVIDNER FOR EDER
MESTERLOGENS TILFREDSHET MED EDERS NIDKJÆRHET,
ARBEIDSSOMHET OG TROSKAP OVERFOR ORDENENS BRØDRE.
IB presenterer seg for Rec.ene og kontrollerer rekkefølgen. Går derpå inn i
eksaminasjonsrommet (1.Rec inn etter ca 15 sek) og spør hver enkelt om:
LÆRL.GRADENS ORD, LØSEN, HÅNDGRP OG LOGETEGN.
Hjernen og Gud – 479
*
HUSKER DU DE FIRE FRIMURERDYDER, PLIKTER OG
GRUNNLEGGENDE INNHOLD?
MEDBR. GRADENS ORD, LØSEN, HÅNDGREP OG LOGETEGN
*
HVA LÆRER MEDBR.GR. OSS?
Den eneste vei til Lyset – å virke for alle Menneskers vel – Nestekjærlighet)
HVORLEDES LÆRER DEN OSS DET?
(Ved opplysning om de 7 videnskaper, de 7 feil og de 7 åndens gaver)
*
HVA SYMBOLISERER DEN 6-KANTEDE FLAMMENDE STJERNE?
(Åndelivets og jordelivets harmoniske forening – DEN KONGELIGE
KUNST)
*******
IB går deretter inn til medbr. – stiller dem opp i rekkefølge med nr. 1 til høyre,
og stiller dem følgende tre spørsmål:
”MEDBR.! ER DET EDERS OPPRIKTIGSTE ØNSKE OG
FASTE FORSETT Å BLI BEFORDRET TIL ST. JOHS. MESTERE?”
*
”VIL I UNDERKASTE EDER DET SOM VÅRE VERDIGE MESTERE
VIL MÅTTE FORLANGE AV EDER TIL ORDENENS OG
EDERS EGEN SIKKERHET?”
”LOVER OG FORSIKRER I ALDRI FOR NOEN BR. AV
LAVERE GRAD ELLER NOEN UOPPLYST Å ÅPENBARE HVA
DER HAR FOREFALT I M.LOGEN, SELV OM I IKKE
SKULLEOPPFYLT EDERS ØNSKE ELLER DET SKULLE
VISE SEG AT I IKKE ER I BESITTELSE AV DE
EGENSKAPER SOM KREVES FOR AT I DENNE GANG BLIR
ANTATT TIL MESTERE?”
Skulle noen av Rec.ene ikke besvare alle spørsmål med ”JA”, meldes dette til
OM.
*
****
INSTRUKSJON (FELLES)
2.gr. logetegn (i takt)
*
Tørkle om benet
Gang i broderkjole (husk rekkefølge)
*
Skjødskinnet
Rec.ene følger IB (vanlig gåsegang) inn i forrommet (ca. kl. 1845 – 1850)
Oppstilling i rekkefølge
*
Skjødeskinn tas av, rulles og settes innfor vestens venstre side
Se rett frem
*
En del gåing
*******
På tegn fra Vakth. br. bankes det på døren (knoken)
xxX xxX xxX
Sp: ”Hvem banker som verdig St. Johs Mester?”
Sv: ” DET ER DEN IB SOM LEDSAGER ST. JOHS. MEDBR.
(navn) SOM ØNSKER Å BLI ANTATT TIL VERDIGE
ST. JOHS. MESTERE.”
Sp: ”Har de uttjent sin tid og er deres M. Tilfreds med deres arbeid?”
Sv: ”DE HAR UTTJENT SIN TID OG DERES M. ER TILFREDS
MED DERES ARBEID.”
På tilsigelse føres Br.kjeden langsomt inn, nr. 1 først, ansiktet mot V. IB går så
bak Medbr., og blir stående ved FBB. SVERD I BALG!
Sp fra OM:
”Hvem svarer og går i borgen for de søkendes uskyld?”
Husk evt. Lapp hos FBB. HALSTEGN
Sv: ”JEG OG DERES FADDERE VIL BEVIDNE DERES USKYLD.”
OM: ”De søkende St. Johs. Medbr. Svarer imidlertid for seg selv.”
IB hilser (i halstegn) – og går tilside.
*******
På tilsigelse fra OM: ”Verdige IB….” gå raskt
frem mellom de BBR, hils i halstegn, stå i halstegn.
OM: ”Oppfyll din plikt!” BUKK I HALSTEGN! – - og:
Før nr. 2 og 3 ut i venterommet (nr.1 skal plasseres mellom og bak de BBR)
*
Gjør så klart nr.2 og før ham inn (med ryggen mot Logen) med draget
sverd.
Rec plasseres i bakkant og mellom de BBR
*
Trekk deg tilbake med en gang, uten å hilse (sverd i hånd)
Gjør klar nr 3 (spørsmål 2)
*
På tilsigelse, før sistemann inn, mellom de BBR, sverd i balg!
Halstegn – bukk for OM!
*
Gå bak FBB, vent til han er ferdig med å skrive, ta
lappen og gå til Sekr. Med denne – og sett deg.
*******
De BBR fører en og en til Ø. Når dette er gjort og OM
Sier: ”Jeg har utført min emb.plikt” taes nr 2 og 3 i
Broderkjole ut i rommet bak forhenget. IB setter seg igjen.
*******
Når Rec. Er lagt i K (kisten?) og OM tar to skritt bakover, går
IB frem sammen med T og stiller seg i Br.kjeden.
NB! Sekr mellom deg og OM. Ordveksling, sverdrasling med eget sverd.
Når Rec. er lagt i kulen og BBR setter inn sverdene tar IB ut nr 2 og plasserer
ham foran alteret. Det samme gjentas med nr 3
*******
VED PROSESJON:
Still deg bak OM – ved siden av T – foran Sekr
*
Ved kulen skal du assistere OM og CM ved påsetting av prydelser
Hjelp til ved pengeinnsamling
Ta med hatt, stav etc for CM
*******
LÆRLINGEGRADENS ORD: JA KIN
LÆRLINGEGRADENS LØSEN: TUBAL KAIN
LÆRLINGEGRADENS HÅNDGREP: xxX
(forreste fingers øverste ledd)
LOGETEGN:

(frimurerh Håndtrykk)

Her er det tre strek-figur i dokumentet som er utydelige men hvis jeg skal forsøke å
forklare, ser det ut som at man skal stå med venstre arm rett ned. Høyre hånd skal løftes mot halsen og haken, tommelen skal peke opp, mens de andre fingrene ned. Deretter skal man dra hånden og underarmen ut mot høyre og forbi skulderen. Tilslutt skal man senke armen rett ned slik at hånden kommer i hoftehøyde. Der skal tommelen
peke innover, mens de andre fingrene skal peke utover mot høyre. Etter hva jeg forstår skal man bøye forskjellige fingerledd, krysse fingre, spre dem og gjøre forskjellige håndbevegelser, alt i forskjellig rekkefølge og alt etter hvilken grad man er i.

MEDBRODERGRADENS ORD: BOAS
MEDBRODERGRADENS LØSEN: SJIBOLETT
HÅNDGREP: X (på forreste fingers ledd) x x (på
Midterste fingers øverste ledd)
LOGETEGN (STOMAKALE):

(stående og hendene er nøye plassert)

Her er det to strek-figur tegninger som er utydelige men hvis jeg skal forsøke å
forklare så godt jeg kan, ser det ut som om en mann holder høyre arm i rett vinkel
over magen, og hånden skal være omtrent over navlen. Det ser ut som om tommelen
peker opp mens, de andre fingrene peker ned. Mannen viser hele oversiden av hånden
(håndbaken). Deretter vrir han hånden slik at håndflaten vender nedover, slik at man
bare ser bakkanten på hånden og yttersiden på lillefingeren. Denne vendingen av
hånden skal man gjøre tre ganger.

BIFALLSTEGN:
Her er en strekfigur som det ser ut om han står bak en stol. Han holder høyre hånd over navlen, med oversiden av hånden ut mot ”publikum”. Deretter tar han begge
hendene mot halsen og haken, for til slutt å senke begge hendene ned mot stolryggen
som han tar tak i. Denne prosedyren skal han gjøre tre ganger. Sikkert for at eventuelle brødre skal være sikker på at det er en frimurer.

(sittende på kne under sermonien)

IB 2. grad
Fremmøte senest kl. 1730
Finn navnelapper hos sekretær.
Besikt lokalene. Sørg for at samtalerom er ryddet.
Kfr. Med CM for å komme i gang til rett tid.
Når CM melder alt klart: Gå til rec.ene og leser (bank hardt på døren)
Presenter deg som aftenens IB.
Navnelapp markerer hvem som er l.Rec.
Meddel at IB vil stille en del spørsmål til dem
enkeltvis for å forberede dem slik at de kan føres inn i Logen.
Jeg går inn den døren (pek) og førstemann følger meg om
15-20 sek. Dere andre forblir sittende.
Gå inn i samtalerommet. Still deg med ryggen mot
veggen (ved teppene). Rec midt imot.
Hjernen og Gud – 483
-Husk stearinlys på bordet.
EKSAMINASJON:
**Døpe
og familienavn
Alder og hvor født
*
Stilling i den alm. Verden.
Hvor er du opptatt som St.Joh.lærling.
Når skjedde det og hvem opptok deg?
*
Hva gjorde mest inntrykk på deg under opptagelsen?
St.Johs. logetegn, ord, håndgrep og løsen?
*
Hvorfor ønsker du å bli antatt som St.Johs. Medbroder?
Rec. Ut ikke si noe om hva som har passert
*******
IB går inn til Br. og det stilles opp i nr.orden – nr. 1 til høyre.
Påse at kledningen er i orden, bind om kneet.
Deretter forelegges følgende tre spørsmål som skal besvares med ”JA” av
samtlige.
EDERS BESLUTNING OM Å LA EDER ANTA TIL ST.JOHS.
MEDBR. FAST OG ALDELES UROKKELIG?
*
VIL I ETTERKOMME DET SOM ORDENEN OG EDERS MESTERE
PÅLEGGER EDER I FRIM. ANLIGGENDER?
VIL I FORPLIKTE EDER TIL Å FØLGE DE LOVER OG
SKIKKER SOM GJELDER FOR ST.JOHS. MEDBR.?
Hvis noen nekter å besvare disse spørsmål med ”JA” meldes dette til OM.
*
****
Etter eksaminasjonen instrueres:
Øve gange i Br.kjede
*
Halstegn, hilsen etc. med presisjon (i takt)
Trene logetegn
*
Snakke litt om gåing
Foran alteret: Halstegn, bukk (i takt), bli stående i halstegn til ordre
”Dann broderkjede”. Etter instruksjon sitter Rec. ned og IB går ut.
*
****
På tilsigelse går IB inn igjen:
Rask oppstilling – nr. 1 først
*
Br.kjede ut til forgård.
Fjern prydelser – kun bind om kne (knytes av IB) og logemerke.
På tegn fra ass.br. bankes med sverdskaftet p L dør (X x x)
Sp: ”Hvem nærmer seg vår krets?”
Sv: ”DET ER DEN lB SOM LEDSAGER (antall)
ST. JOHS. LÆRL.BR. DER ØNSKER Å BLI INNLATT I
VÅR MEDBR. LOGE”.
Sp: ”Har de uttjent sin tid…osv?”
Sv: ”DE HAR UTTJENT SIN TID. DERES ARBEIDE SKAL
VIDERE PRØVES.”
Sp: ”Hvem svarer og går i borgen for dem?”
Sv: ”DEN IB OG DE SØKENDES FADDERE SVARER OG GÅR I
BORGEN FOR DEM.
På tilsigelse føres deretter inn i kjede – ansiktet mot V.
Er det 8 eller færre, stilles på en rekke, ellers deles på to likest mulig
Rekker. (Kfr. CM på forhånd)
*
****
NB: LA DET VÆRE CA 1,5 METERS AVSTAND MELLOM
REC.ENE OG TEPPET.
IB stiller seg så til venstre for IB (navnelapp
og banker med sverdskjeftet i gulvet X x x). Sverd i balg.
På OM spørsmål: ”Verdige IB! Hvilke er disse søkende
lærl.br. som av deg er blitt ført inn i vår sluttede krets, og hvorfra er de
kommet?”
Sv: ”HØYV. MESTER! DET ER ST.JOHS. BRR. (navn) SOM
KOMMER FRA TEMPLETS FORGÅRDER FOR Å SØKE
VIDERE LYS OG KUNNSKAP”.
Sp: ”Har du undersøkt deres kunnskaper …osv?”
Sv: ”JEG HAR UTFØRT MIN PLIKT OG FUNNET AT DE
ER ST.JOHS. LÆRL.BR. AV VÅR ORDEN”.
OBS! Bli stående i halstegn!
Når OM sier: ”De søkende brødre svarer for seg selv”
-hilser IB og går bak ABB til broderkjeden dannes
*******
Når broderkjeden dannes skal IB stå ved CMs høyre side
(i V) og IB ass. ved CM ass. høyre side (i Ø).
Ved 2 gang ”Åpne br.kjede” – gå litt til side – men bli
Stående og hold sidemannen.
Etter 3. vandring går vi og setter oss.
OBS! Lysbryter når CM slukker siste lys.
Hatt, stav m.m. for CM
*******
INSTRUKSJON/HUSKELAPP FOR II.GRAD:
Lærlingegradens ord: JA KIN
*
Lærlingegradens løsen: TUBAL KAIN
Logetegn:
Her vises de tre første strekfigurene igjen!
*
Håndgrep: X x x (forreste fingers øverste ledd)
Titler viser gjerne til hva man holder på med, og andre forkortelser i Den Norske
Frimurerordens, matrikkel, som er med på vise hva frimurerne holder på med, er:
O.S.B – Ordenens Seglbevarer
O.O.A – Ordenens Overarkitekt
S.M.Sth – Stormesterens Stattholder
O.Sk.M – Overskattmester
SkM – Skattmester
O.R.M – Ordenens Rentemester

KILDE http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

(Hvor hentet Arbeider Partiet inspirasjon til sin logo fra?)

Les også
Det er frimurere på Stortinget, i forsvarsledelsen, blant Kirkens menn og i næringslivet. Her er de mest kjente frimurerne i Norge:http://www.nettby.no/community/article.php?id=2536262&community_id=1145306

Les også
“Stay Behind " Mafiaen i det norske rettssystemet
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2512930&community_id=1151574

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører.
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2427120&community_id=1151574

De er i utgangspunktet 13 super velstående familier og med deres avkom i tillegg. De fleste av dem internasjonale bankeiere og superkapitalister. Deres bloodlines (opphav) går tilbake i tid – helt tilbake til det gamle Babylon.http://www.nettby.no/community/article.php?id=2529686&community_id=1145306

Litt om Frimureriet i Norge,og hvem De er
Om du vil kontrollere et land må du ha styring over maten.Om du vil ha kontroll over en region, må du ha kontroll over energien.Om du vil ha kontroll over verden, må du ha kontroll over penger.
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2510254&community_id=1145306

(Målet med det hele er (NWO) Den Nye Verdensorden, globalismen, énverdensstaten. Dennes ubestridte, ukronede”zar” er efter kenderes mening David Rockefeller, som holder alle tråde i sin hånd.
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2525235&community_id=1145306

Den sanne historien om Bilderberg Groupen(1)
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2441356&community_id=1145306

Norge er allerede langt på vei forrådt av muldvarppolitikere, av tafatte politikere som velger å lukke det ene øyet, av et degenerert pressekorps som lever i sin egen verden av sludder og sladder, og av særdeles aktive industri- og konsernledere som systematisk arbeider for å fremme NWO-agendaen samtidig som de prøver å unngå oppmerksomhet rundt deres deltagelse på Bilderberg-sammenkomster. Vi har imidlertid lover som gjelder Rikets sikkerhet; i NOU 2003:18 om Straffeloven kapittel 8 og 9 kan man lese:
- Database over alle Bilderberg-deltakere 1954-2008.
Dette er en unik database over samtlige Bilderberg-deltakere, med mange innlagte søkemuligheter. Utviklet av Riksavisen.
kilde: http://www.riksavisen.no/?p=652

Annonse