Viser arkivet for oktober, 2009

Frimureriet og de hemmelige selskap(3)

De fleste i Frimurerlosjen er ordentlige og hederlige mennesker.Mange frimurere vil nok bli sjokkerte når de senere i boken ser at de kan bli misbrukt av krefter (Illuminati, Palladium) som konspirerer for å få økonomisk og politisk herredømme over verden.

I Den skotske ritus er den 30. graden lik den IX (niende) graden i det svenske systemet som er i Norge. Den 30. graden er den siste og viktigste innvielse i Den skotske ritus. Nå blir kandidaten en ”vitende” som har funnet frem til lyset og som ikke tror, men vet. I Erik Rudstrøms bok ”Frimureriet og de skjulte makteliter”, har jeg funnet et sammendrag fra Karl Milton Hartveits bok ”De skjulte Brødre”:

(Erik Rudstrøms bok ”Frimureriet og de skjulte makteliter”)

”Under seremonien blir kandidaten ført inn i et mørkt rom kun opplyst av en
”gravlampe”. På et bord under lampen ligger den hellige lov oppslått mellom en
hodeskallle og et vokslys. Han blir nå minnet om at han er kommet av fri vilje og
fremdeles kan trekke seg tilbake. Dersom han velger å fortsette, leser en stemme opp
en lang historisk utredning som knytter Frimureriet til Tempelherrene. I Det hellige
land kom Tempelherrene i kontakt med mysteriesamfunn og fra disse ble den fullkomne visdom brakt til Europa.

(Tempellherrer)

Nå blir kandidaten ført til et rom som er holdt i røde farger. I rommet står en kiste. I kisten ligger en skikkelse i ridderutstyr. Her møter vi ”Den mystiske stigen” som spiller en viktig rolle i seremoniene. Den er

dekket av et sort klede. Kandidaten blir stående foran kisten og får høre fortsettelsen av den historiske utredningen.

Stemmen forteller hvordan Paven og Kongen av Frankrike konspirerte mot tempelherrene. De fikk ødelagt ordenen og den siste stormester, Jacques de Molay ble henrettet. Denne illgjerning krever hevn. Det er frimurernes og i særlig grad kadoschridderens oppgave å hevne drapet på Jacques de Molay…Stemmen sier:

”Vår hevn er kampen mot det åndelige tyranni og politiske despoti som vår stormester engang falt for. Vil De (til kandidaten) ved denne martyrs gravsted love alltid å kjempe mot uvitenhet og tyranni?”…Kandidaten kneler og lover å kjempe mot tyranni og despoti og alltid være beredt til å hjelpe sine medbrødre, selv om det så skulle koste ham livet…Karl Milton Hardtveit skriver:

(Karl Milton Hardtveit)

”Vi har flere ganger møtt stigen som symbol på den trinnvise erkjennelsesprosess,
og nå må kandidaten bokstavelig talt stige opp de syv trinnene, trinn for trinn. Hvert trinn symboliserer et element i den indre utvikling en frimurer må ha gjennomgått for å være kadoschridder. Laster kan bli til dyder, for å bruke frimurerspråket. En stemme forklarer at så lenge mennesket er slavebundet av sine laster, vil det onde herske i verden. Det er frimurernes oppgave å sette en stopper for denne negative tendensen ved å gå foran som et godt eksempel. Kandidaten fullfører nå den oppgave han fikk i innvielsen til 18. grad, nemlig å få herredømme over sine egne lidenskaper. Mens kandidaten langsomt skritt for skritt går opp trinnene på stigen, kommenterer en stemme de forskjellige gode egenskapene. Der er fra øverst til nederst: Rettferdighet, toleranse, ydmykhet, troskap, viljestyrke, pliktoppfyllelse og visdom…

Den siste og avsluttende prøve står nå tilbake. Den skotske ritus’ to bannere henger
over alteret. Det ene er hvit med grønt kors og har innskriften ”Gud vil det”. Det
andre er grønn med rødt kors. Det siste har en tohodet ørn som holder et sverd i
klørne.

På hver side av alteret står en taburett. På taburetten til høyre hviler en hodeskalle med krone på. Den symboliserer kongemakten. På den venstre taburetten ligger en hodeskalle med en tiara. Den symboliserer pavens makt. I midten av rommet står et bord dekket av en sort duk. Duken er brodert med røde kors, og her ligger den hellige lov og kadoschridderens dolk og et sverd.

Kandidaten gjør seg klar til den avgjørende symbolske handlingen. En stemme forteller at frimureriet ikke søker direkte hevn over Jacques de Molay’s banemenn.

Hevnen er rettet mot de samfunnsinstitusjoner som var ansvarlige for tempelriddernes undergang. De som i ettertid har fortsatt å spre intoleranse og uvitenhet. Kadoschridderens dolk og sverd er symbolske våpen. De representerer frimurerens visdom og fornuft, og skal brukes i kampen mot uvitenheten og intoleransen. Som intellektuell ridder skal frimureren kjempe for menneskehetens åndsfrihet, dette er hevnen. Hartveit beretter videre:

”Kandidaten blir bedt om å vende seg mot hodeskallen med kronen. Stemmen
forteller at den symboliserer både den franske kong Philip den smukke på 1300-
tallet og politisk despoti generelt. Kandidaten må ta sverdet og angripe kronen.
Etter symbolsk å ha knust kronen gjør han korsets tegn med sverdet samtidig som
han roper ”Ned med despotiet”. Med denne handling viser han seg verdig til å
hevne tempelherrene.

På samme måte blir han bedt om å vende seg mot tiaraen og betrakte den som et symbol på pave Clemens 5. og åndelig tyranni generelt. Kandidaten må angripe tiaraen og gjøre korsets tegn over den med sverdet mens han roper: ”Kamp mot åndelig tyranni”.

Deretter kneler kandidaten ved alteret for å avgi det endelige løftet som kadoschridder. Han holder fremdeles sverdet, men har spissen rettet mot sitt eget bryst. Som for å understreke alvoret i løftet. Stemmen forklarer ham at menneskehetens mål er Frihet, Fred og Enighet, og at han som kadoschridder må avlegge løfte om å: Alltid holde innholdet av kadoschgraden hemmelig. Alltid strebe etter å virkeliggjøre kadoschgradens store mål. Alltid arbeide for å utbre ideologien til Den skotske ritus. Alltid arbeide for menneskehetens fremgang. Aldri vende seg mot losjebrødre, og alltid gi trengende brødre hjelp…

Dermed er innvielsen over. Kandidaten er blitt slått til kadoschridder og verden har
fått nok en ”åndelig hevner” som har viet seg til å bekjempe gamle
samfunnsinstitusjoner, og arbeide for å virkeliggjøre en ny verdensorden. Som
nyslått kadoschridder står frimureren på toppen av pyramiden. De tre øverste grader
i Den skotske ritus innebærer stort sett administrative plikter og inneholder ingen
nye ideologiske hemmeligheter. Kadoschridderen har blitt ”vitende”. Han har
avlagt ed på å gå ut i verden og bruke sine erkjennelsesvåpen i frimureriets tjeneste.

Det åpner for tankevekkende perspektiver når vi vet at det bare i USA er over 6000
kodoschriddere, og at dette er menn som ofte har innflytelsesrike stillinger i
samfunnet. Vi må gå ut fra at frimurere arbeider seriøst for å virkeliggjøre sine
visjoner. I dette arbeide har Den skotske ritus en verdensomspennende organisasjon
til rådighet. Konrad Lerich poengterte at fra og med Lausanne-konferansen i 1875,
fungerte øverste råd i de land hvor systemet fungerte som en sammenhengende
overstatlig organisasjon.

(DEN NYE VERDENS ORDENS LOGO)

KILDE http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

Annonse