Viser arkivet for mars, 2010

Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1)

Når frimurere blir spurt sier de alltid at Den Norske Frimurerorden er en selvstendig norsk orden som ikke er avhengig av, eller som styres av utenlandske krefter.

Frimureriet og de hemmelige selskap.
Det moderne frimureriets opprinnelse.

Det frimureriske system som i hovedsak benyttes i dag, kan føres tilbake til 24. juni 1717, da fire osjer i London dannet en storlosje og valgte en stormester. Det var på dette møtet den skotske presbyterianske presten og frimureren James Anderson fikk godtatt et forslag til ny konstitusjon. Den ble trykket og solgt i bok-handelen 1723. I konstitusjonen står det:

”Vi frimurere støtter deg ikke om du deltar i aktiv opposisjon, men du blir ikke utstøtt av vårt broderskap. Det skal vare til døden avslutter det”.

I Frankrike ble frimureriet etablert i 1733, og den spredde seg fra Frankrike til Sverige i 1735. Dette fikk stor betydning fordi det svenske systemet etter hvert spredde seg til Norge, Danmark, Finland og Tyskland. I 1749 ble den første norske losje stiftet, ”St Olaus til den hvite Leopard”. Først i 1836, 87 år senere, ble den neste levedyktige losje dannet. Det var en St. Andreas losje, ”Oscar til den flammende Stjerne”. Den svensk-norske kongen, Oscar II sørget for at de norske losjene ble lagt under Svenska Stora Landslogen, hvor han selv var stormester. Rett før unions-oppløsningen med Sverige i 1905, sørget han for at de norske frimurerne ble hans støttespillere, da nordmenn i frimureriet avla en lydighetsed til kongen, som var svensk.

I Norge ble det en politisk strid mellom høyre- og venstresiden, hvor det konservative Høyre hadde støtte fra de etablerte institusjoner, embetsverket, hæren, kirken, universitetet og Høyesterett. Losjebrødrene var svenskekongens håndplukkede menn, rekruttert fra den konservative krets som sto på kongens side i politikken. Oscar II bygget frimurernes ”Stamhus” i Nedre Vollgate 19 i Oslo, og bygget sto ferdig 1894. Her kunne han huse deler av sitt maktapparat i Norge. Frimurerlosjen ble en pompøs bygning som var noe større enn det daværende Storting som lå et steinkast unna. Fordi svenskekongen i 1881 forlangte norske frimurernes underkastelse og lydighet, ble en del frimurere redde for å bli en slags 5. kolonister, som kunne havne i situasjoner hvor de ble tvunget til å gå imot Norges interesser. Det førte etter hvert til en splittelse i Frimurerlosjen som skulle vare i 70 år.

I 1881 ble St. Johanneslosjen ”St. Olav til det gjenreiste Tempel” dannet uavhengig av losjene i Sverige, noe som først ikke ble godtatt av de øvrige losjer. Ved forhandlinger i 1898 ble de nye norske Johanneslosjene anerkjent som likeverdige med den Svenska Stora Landslogen. Men det var ikke rart at en del norske frimurere var bekymret for svenskenes hegemoni innen frimureriet. For en del norske frimurere hadde flere ganger foretatt seg handlinger som var svikefulle overfor Norge, til fordel for Sverige. Rudstrøm skriver følgende i boken ”Frimureriet og de skjulte makteliter”:

”Kong Oscar II utnevnte sin frimurerbroder Selmer som regjeringssjef i Norge, 4
av Selmers statsråder var også frimurere. Det ble reist riksrettssak mot Selmer. Da
dommen falt i februar 1884 ble Selmer og de fleste av hans statsråder fradømt sine
embeter. Situasjonen var spent og man fryktet svensk innmarsj i landet. I denne
kritiske situasjonen ga Armedepartementets sjef, statsråd oberst-løytnant Munthe
ordre til alle bataljonsjefer på Østlandet og i Trøndelag om å gjøre geværene

ubrukelige ved å skru av en del av geværmekanismen. Kommandanten på Akershus Festning, N.Storm-Wergeland sørget for å bringe ammunisjonslageret fra Hovedøya inn til Akershus Festning så han selv hadde det under kontroll. Han var provinsialmester for frimurerne i Norge og kommandør av Det Røde Kors.

Siden de som sto bak hadde avlagt lydighetsed til Kong Oscar II ble handlingene betraktet som landsforræderi. Stortinget krevde en forklaring. Den ansvarlige statsråd Munthe, nektet av helbredsgrunner å møte i Stortinget. Han erklærte skriftlig at han hadde handlet på eget initiativ, og ikke mottatt ordre fra Kongen. Striden førte til at Norge mobiliserte sine militære styrker som ble forlagt langs svenskegrensen.

Ved unionsoppløsningen krevde Christian Michelsen og Fridtjof Nansen at Norges nye konge ikke måtte være frimurer. Hans Majestet Kong Haakon VII og Kronprins Gustav måtte forlate norsk frimureri. Svenskekongens maktapparat gikk over til lege Johan Gottlieb Conradi som ble valgt til stormester etter 1905. Dette må ha vært en improvisert løsning som nok ville vært brukbar dersom frimureriet hadde bestått av tre grader og alle brødre hadde vært like. I det svenske system krevde stormesteren lydighet av sine brødre. Det kunne han gjøre fordi han tilhørte kongehuset og var landets mektigste mann. Johan Conradi hadde ikke tilsvarende rang, han hadde selv forpliktet seg til lydighet. Hvem var den norske frimureriets leder? Besto frimureriet nå av en rekke menn som hadde avlagt lydighetsed til hverandre? En umulig situasjon. Det svenske system forutsetter en autoritær leder. Hvem var denne leder etter at Kong Oscar måtte trekke seg ut?”

Selv om Norge fikk sin frihet fra Sverige i 1905, ble ikke Den Norske Frimurerorden
en selvstendig og uavhengig organisasjon. Den ble fortsatt styrt av overordnede krefter som også den nyvalgte Stormester måtte adlyde. For etter hvert måtte Stormester Færden, endre sine planer da han skulle delta på et innvielsesmøte for den nye storlosjen ”Polarstjernen” i Trondheim – og det var etter ordre fra overordnede som han var pliktig til å adlyde.

Dette tyder på at Stormesteren sto under kontroll fra en større internasjonal moderlosje som knyttet frimureriet sammen til et verdensomfattende hele. Fra 1904 til 1939 ble antall frimurere tredoblet, og Den Norske Frimurerorden opprettet nye internasjonale forbindelser. I løpet av denne perioden ble frimureriet til en verdensomspennende organisasjon, og særlig ble forbindelsene til USA styrket.

Jeg vil i den sammenheng nevne at den engelske konge George VI, som regjerte fra 1936 til 1952, samt Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt, var frimurere. Roosevelt var til og med frimurer av 33. grad, som tilsvarer den 11 grad i det svenske systemet. I dag er det ca. 6 millioner frimurere over hele verden, mot ca. 4,5 millioner frimurere i årene før den annen verdenskrig.

Når frimurere blir spurt sier de alltid at Den Norske Frimurerorden er en selvstendig norsk orden som ikke er avhengig av, eller som styres av utenlandske krefter. De vet jo ikke at noen av de øverste brødrene er medlem av New Palladium Rite. Men også fordi Den Norske Frimurerorden mottok konstitusjonspatenter,først fra England i 1749 og deretter fra Sverige i 1891, er det tydelig at det finnes en tradisjon hvor storlosjene underskriver underkastelseserklæringer som knytter frimureriet sammen til et verdensomspennende nett. Innenfor dette fellesskapet kan medlemmene fritt besøke utenlandske losjer dersom de er utstyrt med frimurerpass.

Det er vanskelig for en utenforstående å komme inn i frimurerlosjens lokaler, og da kan man jo også tenke seg hvor vanskelig det måtte være å kunne besøke utenlandske losjer hvis ikke frimureriet er et sammenknyttet system med en overordnet leder, et system som har internasjonal makt og indre styrke. For hver fremmed storlosje som Den Norske Frimurerorden har forbindelse med, oppnevnes det i begge landene,representanter som skal knytte forbindelse med og representere hverandres losjer.Til og med noen av våre øverste militære ledere er oppnevnt som herværende representanter for utenlandske storlosjer. Fordi jeg ikke vil henge ut nålevende frimurere, vil jeg vise til frimurernes matrikkel for 1939:

– Generalmajor Ivar Aavatsmark, Stormesterens Prokurator, statsråd, kommandant på Akershus festning, repr. For The Supreme Counsil 33 and last Degree Scotish Rite for the Northern Masonic Jurisdiction, Boston, USA, og representant for The Grand Lodge of Montana, Hellena, USA.
– Major O. Brinchmann Hansen, repr. For Grande Lodge of Utah, Salt Lake City, USA.
– Generalmajor Gustav Grüner, repr. for The Grand Lodge of Utah, Salt Lake City, USA.
– Generalmajor Jacob Hvinden Haug, repr. for Grand Lodge of Virginia, Richmond,
USA, og Grand Lodge of Soberana, de Porto Rica, San Juan.
– Oberst Marcus Pettersen repr. for Grand Loggia de Chile, Santiago

Etter hvert begynner det å tegne seg ett mønster som viser at norges maktelite knytter bånd til internasjonale organisasjoner. Ikke minst knyttes det bånd mellom det norske og utenlandske militære og etterretning. Også en del av stortingsrepresentantene og lokalpolitikerne har vært frimurere og de har hatt bånd til utenlandske losjer. Norske frimurere har også vært ledere av og organisert paramilitære grupper som Stay-behindgruppen.

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det engelske MI 5 og CIA’s representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten. Over hele Europa skall til sammen 50 000 mann være tilsluttet slike grupper, en maktoppbygging som CIA sto bak, uten at kongressen eller de respektive lands nasjonalforsamlinger var orientert. Fra Erik Rudstrøms bok om frimureriet har jeg funnet følgende avisartikkel fra VG (Verdens Gang), som har skrevet at Meyer hadde tilhørt en ”CIA-celle”:

”En del av våpnene som er beslaglagt hos Meyer stammer trolig fra CIA-cellersom ble opprettet over hele Skandinavia i begynnelsen av 1950-årene. Det var den tidligere CIA-sjef, William Colby som ledet arbeidet med å opprette geriljagrupper som skulle settes inn i sabotasje- og motstandskamp dersom Sovjetunionen
okkuperte Norge. Etter det VG har grunn til å tro, var Meyer – med bakgrunn i motstandsbevegelsen under krigen og kjent som en glødende antikommunist –medlem av en slik motstandsgruppe. Meyer som disponerte en rekke eiendommer hadde ansvaret for å oppbevare et stort våpenarsenal. Da CIA-operasjonen ble avblåst av norske myndigheter, leverte Meyer inn mesteparten av våpnene. Han beholdt en god del av ammunisjonen og automat-våpnene. Det er disse våpen som er stammen i det arsenal politiet beslagla i det hemmelige rom i Meyers villa…Politiet mistenker Meyer for å ha innført enkelte våpen ulovlig fra utlandet. Noen av våpnene er av nyere dato, og stammer med sikkerhet ikke fra forsvarets lagre. Meyer var bl.a. i besittelse av et rakettgevær av helt ny dato. Våpenet er forbudt brukt i krig, ifølge Genevekonvensjonen. Det er lydløst og har en enorm slagkraft pga. prosjektilets ekstremt høye hastighet”…

Som en kuriositet vil jeg nevne at CIA-sjefen William Colby ble direktør i Coca Cola, for deretter å bli CIA-sjef en gang til, og derfor kan det være forbindelser mellom CIA og Coca Cola. Hvis man f.eks. antar at CIA eier andeler i Coca Cola, vil Cola-drikkende mennesker over hele verden kunne være med på å finansiere CIA’s
etterretning og aktiviteter.

Ifølge Rudstrøm besluttet imidlertid Stortinget våren 1996 at bevilgninger til e-tjenesten skal legges under Stortingets bevilgningssystem da ca. 100 norske etterretningsfolk er blitt betalt av utenlandske krefter og derfor har vært utenfor reglene for norske pensjonsutbetalinger. Men heretter skal også tilskudd fra utlandet trekkes inn i bevilgningssystemet og bringes under kontroll. Da Staybehind og Alf Martens Meyer ble avslørt, meldte Aftenposten at Meyer hadde sagt seg villig til å gi en fullstendig forklaring om alle forhold, dersom han fikk lov til å konferere med sin forsvarer høyesterettsadvokat Olav Hestenes og ”noen andre”. Olav Hestenes hadde X grad i Den Norske Store Landsloge og tilhørte ”St. Olaus til den hvite Leopard” i Oslo.

“Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(2) ":http://blogg.sol.no/blogg/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap-det-moderne-frimureriets-opprinnelse-uttdrag-fra-boken-hj-0

Les også:
Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant(1)

“Markussosionom beretter om psykiatrierpolitiskdrap(1) “Psykiatri er politisk”":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/547524_markussosionom-beretter-om-psykiatrierpolitiskdrap-1-psyki

Statskuppet- og hvem som stod bak

Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland(1)

Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008(2)

Annonse