Viser arkivet for stikkord lojalitetsbånd

Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(2)

Dramatiske innvielsesritualer

Frimureriets ritualer er hemmelige. Derfor er det vanskelige for utenforstående å få en fullstendig oversikt over alle ritualer og seremonier osv. Det beste en utenforstående kan gjøre er å forsøke å sette sammen forskjellig informasjon og på denne måten skaffe seg en viss oversikt. Det er derfor viktig for meg å presisere at den norske Frimurerlosjens ritualer nødvendigvis ikke er akkurat slik jeg har beskrevet, eller at de har den mening eller betydning jeg har tillagt dem – jeg har bare satt sammen den informasjonen jeg har funnet og gjort det beste ut av det.

(Roger Aase tidligere frimurer og har fortalt omverden hvordan både ritualer og litt om livet på innsiden av ordenen fungerer,bildet under viser omslaget på boka.)

Velger man å gå inn i Frimurerlosjen, er det første møtet svært dramatisk.
Man blir tatt imot av tre brødre. De løsner på klærne dine så venstre skulder og brystet foran hjertet blir liggende åpent. Helkappen på den ene skoen tråkkes og venstre bukseben brettes opp til over kneet, en forberedelse som var vanlig når en kjetter fra middelalderen var blitt dømt til døden og skulle føres til galgen. Kandidaten, eller resipienten, blir etterlatt i et mørkt rom hvor han for siste gang får tenke igjennom om han virkelig ønsker å bli frimurer. I rommet er det også en Bibel og et kranium. Hvis han ikke trekker seg etter tenkeperioden, får han et bind for øynene, hvoretter de fremtidige brødrene fører ham inn i salen hvor flere frimurerbrødre venter. Kandidaten må knele ned foran et alter, legge hånden på Bibelen og gjenta frimurereden, Johannes Lærlings Ed, setning for setning under Ordførende Mesters ledelse:

Frimurernes 12 grader
Gradssystemet
Frimurernes officielle hierarkiske system er inddelt i 12 grader – fordelt på 3 loger. Stormesteren har som den eneste 12. grad.

”Jeg lover og sverger frivilligen og uten tvang og forbeholdenhet for Gud den
allerhøyeste, hele verden trefold store Byggmester, for denne Loges ordførende
Mester og for alle her forsamlede Brødre Frimurere aldrig paa nogensomhelst maate
at røbe Frimurer Ordenens hemmeligheter, som i anbetroed, og aldrig tale derom til
nogen annen, end den som jeg etter nøyaktige prøver og tegn har undersøkt og erkjent
for en sann broder av en ægte Loge…Jeg forbinder og forplikter mig fremdeles til
ubrøderlig at efterkomme denne Ordens Love og Statuter, samt med Lydighet og
Underdanighet at udføre de Bud og Befalinger, som Den Norske Frimurerordens
Stormester og Høyeste Styre eller hvad denne Loges høyverdige Mester i hans
Navn mig i Frimureriets Anliggende befale maatte. Jeg ter mig som det egner sig
en rettskaffen Frimurer, samt opfylde mine Skyldigheter og Forbindtligheter til
Ordenen og denne Loge…Men – skulde jeg handle mot dette mit indgangne Løfte,
samtykker jeg i, at min Hals maa avhugges, mit Hjerte udrives, min Tunge og mine
indvolde udslites, samt kastes i Havets afgrund, at mit legeme maa oppbrendes og
dets Aske adspredes i Luften, paa det at intet av mig og min ihugkommelse mer maa
findes iblandt Mennesker. Dette lover jeg oppriktigen og i Sandhed saasandt hjælpe
mig Gud og Hans Hellige Ord”.

Nå er det slik at jeg har funnet to versjoner av hva man skal si under edsavleggelsen. Den første ovennevnte ser ut til å være en eldre versjon med et eldre språkbruk, mens den andre er en mer moderne utgave. For etter å ha fått betydelig oppmerksomhet i bøker og i massemediene, har frimurerne modernisert ritualene og språket. Først viste jeg den eldre versjonen og her er slutten av en nyere med mer moderne språkbruk:

”…at hvis jeg ikke holder mitt ord, vil jeg overgi meg til straffen, nemlig at mine
lepper skal bli brent av med rødglødende jern, mine hender hugget av, min tunge
rives ut, min strupe kuttes, og til slutt skal min kropp henges opp i en losje for mine frimurerbrødre, under en seremoni til innvielse av en ny broder, til skam for min utroskap og til advarsel for de øvrige; og skal senere bli brent, og asken kastet opp i luften for at ikke en tøddel skal være igjen, til minne for andre om mitt forræderi. Så hjelpe meg Gud og hans hellige evangelium”.

Når edsavleggelsen er over, blir bindet fjernet fra kandidatens øyne. Foran ham står
nå den store flokken av frimurerbrødre, alle med sverd rettet mot hans blottlagte bryst. Sverdene symboliserer døden dersom han ikke utfører befalingene han blir pålagt av mesteren. Hvis han derimot som ventet oppfyller forpliktelsene, kan han regne med at et like stort antall sverd blir rettet den motsatte vei og med tilsvarende styrke forsvarer ham mot alle angrep han måtte bli utsatt for. Når frimurerne har så kraftige innvielsesritualer, er det ikke rart at allmennheten frykter de lojalitetsbånd som knyttes i frimurerlosjen. Hvis en utenforstående møter en frimurer i retten i en tvistesak, og selv om det ser ut som om han skulle vinne saken, så vinner han sannsynligvis ikke, dersom advokater og dommere er frimurere.

Selv om de ikke kjenner hverandre personlig, kan en broder via et spesielt tegn, fortelle dommeren at han er ”en broder i nød”, og får da
gjerne en gunstigere behandling enn folk flest. Selv om dommen blir anket videre inn i rettssystemet, og selv om den forelegges alle kontrollordninger, vil den utenforstående mest sannsynlig tape, eller så vil saken bli lagt død. Hvis den utenforstående fortsetter å kjempe for sin rett, vil han bli møtt med motstand overalt i det offentlige system, han vil til og med kunne oppleve sabotasjer og ødeleggende aksjoner mot seg selv og sin familie. Her vil jeg gjerne vise til Erik Rudstrøms bok ”Frimureriet og de skjulte makteliter”, hvor Rudstrøm forteller om sine møter med frimureriet i det norske rettsvesen: Rudstrøm hadde en arvetvist med en frimurer av tiende grad, og selv om det for en utenforstående helt klart ser ut som om Erik Rudstrøm har rett, så var det frimureren som hele veien vant i alle instanser i rettssystemet.

Det kan også forekomme integritetsproblemer når brødrene knytter kontakter
og lojalitetsbånd som kan gi fordelaktige resultater når kontrakter skal underskrives og offentlige prosjekter skal gjennomføres. Etter hvert som frimurerne stiger i gradene, blir de oppdratt til å se på hele verden som sin arena. Hele tiden bygger de flittig på Salomos tempel, som er symbolet på det internasjonale nettverkets mål – å samle all økonomisk og politisk makt under deres verdensregjering.

Etter et års arbeide med ritualer under ledelse av frimurerbrødre, kan frimureren søke om opptak i II grad, vennskapets grad. Nå får han nye ritualer som skal bringe ham videre i hans sjelelige utvikling. Det tar som regel et år å komme fra en grad til den neste. For hver nye grad åpenbares nye ritualer, tidligere edsavleggelser bekreftes, men det er opplevelsen som betyr mest. Derfor spiller seremoniene en viktig rolle. Om frimureren følger den planlagte vei, blir han stadig sterkere knyttet til frimurernes fellesskap. Han lever seg inn i en forestillingsverden som skiller seg fra det samfunn han lever i og som gjør ham avhengig av broderskapet. Overgangen fra ett stadium til det neste markeres ved en seremoni. De foregående er gjennomlevd, tilbakelagt og dør ut. Intet er tilbake, alt er mørkt og kandidaten kan gripes av fortvilelse. I denne tilstand fanges han opp av det neste stadium. Han er frigjort fra det gamle og med åpent sinn tar han imot det nye. Prosessen består i en foredling av mennesket som gir ham innsyn og forståelse for livets og religionenes dypereliggende mening.

De tre første gradene heter St. Johannesgradene. De tilsvarer de tre trinn:
Lærling, Svenn og Mester, som vi kjenner fra håndverket. Fordi det finnes frimurere
som ikke holder på hemmelighetene, har jeg fått tilgang til informasjon som viser
innvielsesritualene til St. Johannesgradene. Men før jeg viser innvielsesritualene i
noe som er en enkel håndbok, vil jeg forklare hva forkortelsene betyr. Forklaring på
forkortelsene har jeg funnet i en av Den Norske Frimurerordens matrikler, men tre
av forkortelsene sto ikke der, så i parenteser og med spørsmålstegn har jeg gjettet
hva de betydde:

IB – Innførende Broder
FBB – Første Bevoktende Broder
VB – Væbnet Broder?)
CM – Ceremonimester
OM – Ordførende Mester
Rec. – Recipienter (kandidater, lærlinger)
M – Mester
BBR – (Bevoktende eller Bevæpnede Brødre?)
Ø – Øverste Væbner
K – (Kisten?)
T – Taleren
SkM – Skattmesteren
ABB – Annen Bevoktende Broder
Sp, Sv – spørsmål og svar
Her er innvielsesritualene, akkurat slik de er beskrevet i ”håndboken”:
”IB 3 grad
Navnelapper (FBB – IB – VB)
Kontroller lokalene – nok stoler – åpne dører – fri passasje og ekstra sverd.
Avtal med VB at han gir tegn når du skal banke på Logedøren.
Avtal med FBB om lapp med Tekst på hans bord.
*******
Når CM melder klart, går IB inn med hatt og sverd (ca kl 1815) og sier:
MEDBR., JEG BRINGER EDER OM’s OG SAMTLIGE VERDIGE
MESTERES VENNLIGE OG BR. HILSEN, OG BEVIDNER FOR EDER
MESTERLOGENS TILFREDSHET MED EDERS NIDKJÆRHET,
ARBEIDSSOMHET OG TROSKAP OVERFOR ORDENENS BRØDRE.
IB presenterer seg for Rec.ene og kontrollerer rekkefølgen. Går derpå inn i
eksaminasjonsrommet (1.Rec inn etter ca 15 sek) og spør hver enkelt om:
LÆRL.GRADENS ORD, LØSEN, HÅNDGRP OG LOGETEGN.
Hjernen og Gud – 479
*
HUSKER DU DE FIRE FRIMURERDYDER, PLIKTER OG
GRUNNLEGGENDE INNHOLD?
MEDBR. GRADENS ORD, LØSEN, HÅNDGREP OG LOGETEGN
*
HVA LÆRER MEDBR.GR. OSS?
Den eneste vei til Lyset – å virke for alle Menneskers vel – Nestekjærlighet)
HVORLEDES LÆRER DEN OSS DET?
(Ved opplysning om de 7 videnskaper, de 7 feil og de 7 åndens gaver)
*
HVA SYMBOLISERER DEN 6-KANTEDE FLAMMENDE STJERNE?
(Åndelivets og jordelivets harmoniske forening – DEN KONGELIGE
KUNST)
*******
IB går deretter inn til medbr. – stiller dem opp i rekkefølge med nr. 1 til høyre,
og stiller dem følgende tre spørsmål:
”MEDBR.! ER DET EDERS OPPRIKTIGSTE ØNSKE OG
FASTE FORSETT Å BLI BEFORDRET TIL ST. JOHS. MESTERE?”
*
”VIL I UNDERKASTE EDER DET SOM VÅRE VERDIGE MESTERE
VIL MÅTTE FORLANGE AV EDER TIL ORDENENS OG
EDERS EGEN SIKKERHET?”
”LOVER OG FORSIKRER I ALDRI FOR NOEN BR. AV
LAVERE GRAD ELLER NOEN UOPPLYST Å ÅPENBARE HVA
DER HAR FOREFALT I M.LOGEN, SELV OM I IKKE
SKULLEOPPFYLT EDERS ØNSKE ELLER DET SKULLE
VISE SEG AT I IKKE ER I BESITTELSE AV DE
EGENSKAPER SOM KREVES FOR AT I DENNE GANG BLIR
ANTATT TIL MESTERE?”
Skulle noen av Rec.ene ikke besvare alle spørsmål med ”JA”, meldes dette til
OM.
*
****
INSTRUKSJON (FELLES)
2.gr. logetegn (i takt)
*
Tørkle om benet
Gang i broderkjole (husk rekkefølge)
*
Skjødskinnet
Rec.ene følger IB (vanlig gåsegang) inn i forrommet (ca. kl. 1845 – 1850)
Oppstilling i rekkefølge
*
Skjødeskinn tas av, rulles og settes innfor vestens venstre side
Se rett frem
*
En del gåing
*******
På tegn fra Vakth. br. bankes det på døren (knoken)
xxX xxX xxX
Sp: ”Hvem banker som verdig St. Johs Mester?”
Sv: ” DET ER DEN IB SOM LEDSAGER ST. JOHS. MEDBR.
(navn) SOM ØNSKER Å BLI ANTATT TIL VERDIGE
ST. JOHS. MESTERE.”
Sp: ”Har de uttjent sin tid og er deres M. Tilfreds med deres arbeid?”
Sv: ”DE HAR UTTJENT SIN TID OG DERES M. ER TILFREDS
MED DERES ARBEID.”
På tilsigelse føres Br.kjeden langsomt inn, nr. 1 først, ansiktet mot V. IB går så
bak Medbr., og blir stående ved FBB. SVERD I BALG!
Sp fra OM:
”Hvem svarer og går i borgen for de søkendes uskyld?”
Husk evt. Lapp hos FBB. HALSTEGN
Sv: ”JEG OG DERES FADDERE VIL BEVIDNE DERES USKYLD.”
OM: ”De søkende St. Johs. Medbr. Svarer imidlertid for seg selv.”
IB hilser (i halstegn) – og går tilside.
*******
På tilsigelse fra OM: ”Verdige IB….” gå raskt
frem mellom de BBR, hils i halstegn, stå i halstegn.
OM: ”Oppfyll din plikt!” BUKK I HALSTEGN! – - og:
Før nr. 2 og 3 ut i venterommet (nr.1 skal plasseres mellom og bak de BBR)
*
Gjør så klart nr.2 og før ham inn (med ryggen mot Logen) med draget
sverd.
Rec plasseres i bakkant og mellom de BBR
*
Trekk deg tilbake med en gang, uten å hilse (sverd i hånd)
Gjør klar nr 3 (spørsmål 2)
*
På tilsigelse, før sistemann inn, mellom de BBR, sverd i balg!
Halstegn – bukk for OM!
*
Gå bak FBB, vent til han er ferdig med å skrive, ta
lappen og gå til Sekr. Med denne – og sett deg.
*******
De BBR fører en og en til Ø. Når dette er gjort og OM
Sier: ”Jeg har utført min emb.plikt” taes nr 2 og 3 i
Broderkjole ut i rommet bak forhenget. IB setter seg igjen.
*******
Når Rec. Er lagt i K (kisten?) og OM tar to skritt bakover, går
IB frem sammen med T og stiller seg i Br.kjeden.
NB! Sekr mellom deg og OM. Ordveksling, sverdrasling med eget sverd.
Når Rec. er lagt i kulen og BBR setter inn sverdene tar IB ut nr 2 og plasserer
ham foran alteret. Det samme gjentas med nr 3
*******
VED PROSESJON:
Still deg bak OM – ved siden av T – foran Sekr
*
Ved kulen skal du assistere OM og CM ved påsetting av prydelser
Hjelp til ved pengeinnsamling
Ta med hatt, stav etc for CM
*******
LÆRLINGEGRADENS ORD: JA KIN
LÆRLINGEGRADENS LØSEN: TUBAL KAIN
LÆRLINGEGRADENS HÅNDGREP: xxX
(forreste fingers øverste ledd)
LOGETEGN:

Her er det tre strek-figur i dokumentet som er utydelige men hvis jeg skal forsøke å
forklare, ser det ut som at man skal stå med venstre arm rett ned. Høyre hånd skal løftes mot halsen og haken, tommelen skal peke opp, mens de andre fingrene ned. Deretter skal man dra hånden og underarmen ut mot høyre og forbi skulderen. Tilslutt skal man senke armen rett ned slik at hånden kommer i hoftehøyde. Der skal tommelen
peke innover, mens de andre fingrene skal peke utover mot høyre. Etter hva jeg forstår skal man bøye forskjellige fingerledd, krysse fingre, spre dem og gjøre forskjellige håndbevegelser, alt i forskjellig rekkefølge og alt etter hvilken grad man er i.

MEDBRODERGRADENS ORD: BOAS
MEDBRODERGRADENS LØSEN: SJIBOLETT
HÅNDGREP: X (på forreste fingers ledd) x x (på
Midterste fingers øverste ledd)
LOGETEGN (STOMAKALE):

Her er det to strek-figur tegninger som er utydelige men hvis jeg skal forsøke å
forklare så godt jeg kan, ser det ut som om en mann holder høyre arm i rett vinkel
over magen, og hånden skal være omtrent over navlen. Det ser ut som om tommelen
peker opp mens, de andre fingrene peker ned. Mannen viser hele oversiden av hånden
(håndbaken). Deretter vrir han hånden slik at håndflaten vender nedover, slik at man
bare ser bakkanten på hånden og yttersiden på lillefingeren. Denne vendingen av
hånden skal man gjøre tre ganger.

BIFALLSTEGN:
Her er en strekfigur som det ser ut om han står bak en stol. Han holder høyre hånd over navlen, med oversiden av hånden ut mot ”publikum”. Deretter tar han begge
hendene mot halsen og haken, for til slutt å senke begge hendene ned mot stolryggen
som han tar tak i. Denne prosedyren skal han gjøre tre ganger. Sikkert for at eventuelle brødre skal være sikker på at det er en frimurer.

IB 2. grad
Fremmøte senest kl. 1730
Finn navnelapper hos sekretær.
Besikt lokalene. Sørg for at samtalerom er ryddet.
Kfr. Med CM for å komme i gang til rett tid.
Når CM melder alt klart: Gå til rec.ene og leser (bank hardt på døren)
Presenter deg som aftenens IB.
Navnelapp markerer hvem som er l.Rec.
Meddel at IB vil stille en del spørsmål til dem
enkeltvis for å forberede dem slik at de kan føres inn i Logen.
Jeg går inn den døren (pek) og førstemann følger meg om
15-20 sek. Dere andre forblir sittende.
Gå inn i samtalerommet. Still deg med ryggen mot
veggen (ved teppene). Rec midt imot.
Hjernen og Gud – 483
-Husk stearinlys på bordet.
EKSAMINASJON:
**Døpe
og familienavn
Alder og hvor født
*
Stilling i den alm. Verden.
Hvor er du opptatt som St.Joh.lærling.
Når skjedde det og hvem opptok deg?
*
Hva gjorde mest inntrykk på deg under opptagelsen?
St.Johs. logetegn, ord, håndgrep og løsen?
*
Hvorfor ønsker du å bli antatt som St.Johs. Medbroder?
Rec. Ut ikke si noe om hva som har passert
*******
IB går inn til Br. og det stilles opp i nr.orden – nr. 1 til høyre.
Påse at kledningen er i orden, bind om kneet.
Deretter forelegges følgende tre spørsmål som skal besvares med ”JA” av
samtlige.
EDERS BESLUTNING OM Å LA EDER ANTA TIL ST.JOHS.
MEDBR. FAST OG ALDELES UROKKELIG?
*
VIL I ETTERKOMME DET SOM ORDENEN OG EDERS MESTERE
PÅLEGGER EDER I FRIM. ANLIGGENDER?
VIL I FORPLIKTE EDER TIL Å FØLGE DE LOVER OG
SKIKKER SOM GJELDER FOR ST.JOHS. MEDBR.?
Hvis noen nekter å besvare disse spørsmål med ”JA” meldes dette til OM.
*
****
Etter eksaminasjonen instrueres:
Øve gange i Br.kjede
*
Halstegn, hilsen etc. med presisjon (i takt)
Trene logetegn
*
Snakke litt om gåing
Foran alteret: Halstegn, bukk (i takt), bli stående i halstegn til ordre
”Dann broderkjede”. Etter instruksjon sitter Rec. ned og IB går ut.
*
****
På tilsigelse går IB inn igjen:
Rask oppstilling – nr. 1 først
*
Br.kjede ut til forgård.
Fjern prydelser – kun bind om kne (knytes av IB) og logemerke.
På tegn fra ass.br. bankes med sverdskaftet p L dør (X x x)
Sp: ”Hvem nærmer seg vår krets?”
Sv: ”DET ER DEN lB SOM LEDSAGER (antall)
ST. JOHS. LÆRL.BR. DER ØNSKER Å BLI INNLATT I
VÅR MEDBR. LOGE”.
Sp: ”Har de uttjent sin tid…osv?”
Sv: ”DE HAR UTTJENT SIN TID. DERES ARBEIDE SKAL
VIDERE PRØVES.”
Sp: ”Hvem svarer og går i borgen for dem?”
Sv: ”DEN IB OG DE SØKENDES FADDERE SVARER OG GÅR I
BORGEN FOR DEM.
På tilsigelse føres deretter inn i kjede – ansiktet mot V.
Er det 8 eller færre, stilles på en rekke, ellers deles på to likest mulig
Rekker. (Kfr. CM på forhånd)
*
****
NB: LA DET VÆRE CA 1,5 METERS AVSTAND MELLOM
REC.ENE OG TEPPET.
IB stiller seg så til venstre for IB (navnelapp
og banker med sverdskjeftet i gulvet X x x). Sverd i balg.
På OM spørsmål: ”Verdige IB! Hvilke er disse søkende
lærl.br. som av deg er blitt ført inn i vår sluttede krets, og hvorfra er de
kommet?”
Sv: ”HØYV. MESTER! DET ER ST.JOHS. BRR. (navn) SOM
KOMMER FRA TEMPLETS FORGÅRDER FOR Å SØKE
VIDERE LYS OG KUNNSKAP”.
Sp: ”Har du undersøkt deres kunnskaper …osv?”
Sv: ”JEG HAR UTFØRT MIN PLIKT OG FUNNET AT DE
ER ST.JOHS. LÆRL.BR. AV VÅR ORDEN”.
OBS! Bli stående i halstegn!
Når OM sier: ”De søkende brødre svarer for seg selv”
-hilser IB og går bak ABB til broderkjeden dannes
*******
Når broderkjeden dannes skal IB stå ved CMs høyre side
(i V) og IB ass. ved CM ass. høyre side (i Ø).
Ved 2 gang ”Åpne br.kjede” – gå litt til side – men bli
Stående og hold sidemannen.
Etter 3. vandring går vi og setter oss.
OBS! Lysbryter når CM slukker siste lys.
Hatt, stav m.m. for CM
*******
INSTRUKSJON/HUSKELAPP FOR II.GRAD:
Lærlingegradens ord: JA KIN
*
Lærlingegradens løsen: TUBAL KAIN
Logetegn:
Her vises de tre første strekfigurene igjen!
*
Håndgrep: X x x (forreste fingers øverste ledd)
Titler viser gjerne til hva man holder på med, og andre forkortelser i Den Norske
Frimurerordens, matrikkel, som er med på vise hva frimurerne holder på med, er:
O.S.B – Ordenens Seglbevarer
O.O.A – Ordenens Overarkitekt
S.M.Sth – Stormesterens Stattholder
O.Sk.M – Overskattmester
SkM – Skattmester
O.R.M – Ordenens Rentemester

I Den skotske ritus er den 30. graden lik den IX (niende) graden i det svenske systemet som er i Norge. Den 30. graden er den siste og viktigste innvielse i Den skotske ritus. Nå blir kandidaten en ”vitende” som har funnet frem til lyset og som ikke tror, men vet. I Erik Rudstrøms bok ”Frimureriet og de skjulte makteliter”, har jeg funnet et sammendrag fra Karl Milton Hartveits bok ”De skjulte Brødre”:

Til høyre den nye stormesteren i Den Norske Frimurerorden, Ivar A. Skar, til venstre avtroppende stormester Magne Frode Nygaard.

”Under seremonien blir kandidaten ført inn i et mørkt rom kun opplyst av en
”gravlampe”. På et bord under lampen ligger den hellige lov oppslått mellom en
hodeskallle og et vokslys. Han blir nå minnet om at han er kommet av fri vilje og
fremdeles kan trekke seg tilbake. Dersom han velger å fortsette, leser en stemme opp
en lang historisk utredning som knytter Frimureriet til Tempelherrene. I Det hellige
land kom Tempelherrene i kontakt med mysteriesamfunn og fra disse ble den fullkomne visdom brakt til Europa. Nå blir kandidaten ført til et rom som er holdt i røde farger. I rommet står en kiste. I kisten ligger en skikkelse i ridderutstyr. Her møter vi ”Den mystiske stigen” som spiller en viktig rolle i seremoniene. Den er
dekket av et sort klede. Kandidaten blir stående foran kisten og får høre fortsettelsen av den historiske utredningen.

Stemmen forteller hvordan Paven og Kongen av Frankrike konspirerte mot tempelherrene. De fikk ødelagt ordenen og den siste stormester, Jacques de Molay ble henrettet. Denne illgjerning krever hevn. Det er frimurernes og i særlig grad kadoschridderens oppgave å hevne drapet på Jacques de Molay…Stemmen sier:

”Vår hevn er kampen mot det åndelige tyranni og politiske despoti som vår stormester engang falt for. Vil De (til kandidaten) ved denne martyrs gravsted love alltid å kjempe mot uvitenhet og tyranni?”…Kandidaten kneler og lover å kjempe mot tyranni og despoti og alltid være beredt til å hjelpe sine medbrødre, selv om det så skulle koste ham livet…Karl Milton Hardtveit skriver:

”Vi har flere ganger møtt stigen som symbol på den trinnvise erkjennelsesprosess,
og nå må kandidaten bokstavelig talt stige opp de syv trinnene, trinn for trinn. Hvert trinn symboliserer et element i den indre utvikling en frimurer må ha gjennomgått for å være kadoschridder. Laster kan bli til dyder, for å bruke frimurerspråket. En stemme forklarer at så lenge mennesket er slavebundet av sine laster, vil det onde herske i verden. Det er frimurernes oppgave å sette en stopper for denne negative tendensen ved å gå foran som et godt eksempel. Kandidaten fullfører nå den oppgave han fikk i innvielsen til 18. grad, nemlig å få herredømme over sine egne lidenskaper. Mens kandidaten langsomt skritt for skritt går opp trinnene på stigen, kommenterer en stemme de forskjellige gode egenskapene. Der er fra øverst til nederst: Rettferdighet, toleranse, ydmykhet, troskap, viljestyrke, pliktoppfyllelse og visdom…

(frimurerne og partiet Arbeiderpartiet bruker begge rosen som symbol,pussig)

“kilde ":http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

" "Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1) :

“Makteliten fra en rekke vest europeiske land og USA som har planer om Den Nye Verdensordning møtes i hemmelighet 4 dager hvert år. Ingen notater eller referater fra møtene. Media og presse er helt fraværende i dekningen av disse møtene. … Første møtet var i Holland i 1954. Som vi ser en salig samrøre mellom politikere, media og næringsliv. Medlemmene kommer hjem og er programforpliktet til å jobbe for gruppens konklusjoner i sine respektive hjemland. Ha derfor ingen illusjoner om at deltakende politikere jobber for norske folks interesser. I de fleste tilfeller tvertimot. De er bundet til gruppen, ikke til velgerne sine. Og de andre som møter har igjen makt og innflytelse over politikerne VI velger, så ha heller ingen illusjoner om hvem som egentlig styrer landet. Alle de som er med i gruppen blir på en eller annen måte svært velholden økonomisk etter hvert, og kommer til gode stillinger. Det er prisen og belønningen for å holde kjeft sannsynligvis Liste over våre nye Norske/landsforrædere og Bilderberger medlemmer:Makteliten fra Norge og en rekke vest europeiske land og USA som har planer om Den Nye Verdensordning møtes i hemmelighet 4 dager hvert år. Ingen notater eller referater fra møtene. Media og presse er helt fraværende i dekningen av disse møtene. Gruppe…n har og har hatt følgende norske medlemmer(finner du på lista)hovedsakelig menn fra stay behind nettverkerket.

samtlige deltakere fra 1991),Frimurere og medlemmer av andre Nye Verdens Orden organisasjoner er publisert av Riksavisen

Annonse